วัตถุประสงค์โครงการ

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้ร่วมมือกับ
สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)ให้ดำเนินงานฝึกอบรมผู้บริหารและครู/อาจารย์ผู้ปฏิบัติงาน ณ สถานศึกษาประเภทสามัญศึกษา (ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา) และอาชีวศึกษาที่อยู่ในสังกัด การฝึกอบรมนี้เกิดขึ้นตามโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนเอกชนสู่มาตรฐาน ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ระยะที่ 2 (SP2) สาขาการศึกษา พ.ศ. 2553-2555 ของรัฐบาล โดยมีกรอบการดำเนินงานฝึกอบรม 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ (1). การฝึกอบรมผู้บริหารและครู/อาจารย์แกนนำทำหน้าที่ขับเคลื่อนการปฏิรูปคุณภาพการเรียนรู้ เรื่อง การบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ และ (2). การบริหารจัดการคุณภาพและการเรียนรู้ในสถานศึกษาและชั้นเรียน และการฝึกอบรมครู/อาจารย์ เรื่อง หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551: แนวคิดและวิธีการปฏิบัติสู่ชั้นเรียน ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้บริหารและครู/อาจารย์ จำนวนทั้งหมด 51,000 คน ที่เข้ารับการฝึกอบรม ณ สถานที่จัดการฝึกอบรม 20 แห่ง กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย

SMARTPlanning 15-16 ตุลาคม 2553

บรรยากาศ Smartplanning

ประมวลภาพกิจกรรม วันที่ 29 พฤษภาคม 2553

ประมวลภาพกิจกรรม วันที่ 30 พฤษภาคม 2553

กิจกรรมเพิ่มความสุขระหว่างการอบรม

ตารางการจัดอบรม กิจกรรมที่ 2

ตารางการจัดอบรม กิจกรรมที่ 2

วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ใบงานที่ 1: “การปฏิบัติสู่ปัญญา”

กลุ่มที่………..
ใบงานที่ 1: “การปฏิบัติสู่ปัญญา”
จุดมุ่งหมาย:
1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการวางแผนกลยุทธ์แบบมีส่วนร่วม
(SMART Planning) เพื่อการบริหารจัดการคุณภาพและการเรียนรู้ทั้งในระดับสถานศึกษาและชั้นเรียน
2. สามารถวางแผนกลยุทธ์แบบมีส่วนร่วมเพื่อการบริหารจัดการคุณภาพและการเรียนรู้ทั้งระดับสถานศึกษาและระดับกลุ่มสาระ/แผนกวิชาได้
เวลาที่ใช้ในการทำกิจกรรม: 1.30 นาที
คำชี้แจง: ให้ใช้หลักการ SMART Planning กำหนด 1 M, 4 CP และ KPI ของแต่ละ CP

SI : ……………………………………………………………………………………………

ให้ใช้หลักการ SMART Planning กำหนด 1 M, 4 CP และ KPI ของแต่ละ CP
M1 : …………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………..
CP1 : ……………………………...……………………………………………………………
KPI1 : …………………...………………………………………………………………
….………………………………………………………………………………..
CP2 : ……………………………...……………………………………………………………
KPI2 : …………………...………………………………………………………………
….………………………………………………………………………………..
CP3 : ……………………………...……………………………………………………………
KPI3 : …………………...………………………………………………………………
….………………………………………………………………………………..
CP3 : ……………………………...……………………………………………………………
KPI4 : …………………...………………………………………………………………
….………………………………………………………………………………..
ประธานกลุ่ม ……………………………………………... มือถือ …...………………………